Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dorgowego patronem „Ogólnopolskich Inspekcji Fotelików 2013”

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego objęła patronat nad kampanią „Ogólnopolskie Inspekcje Fotelików Samochodowych”.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) została powołana z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewodniczącym KRBRD jest minister właściwy ds. transportu – obecnie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) zaś jego zastępcami są sekretarze lub podsekretarze stanu w MTBiGM i w MSW. Członkami KRBRD są przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wskazani przez Premiera wojewodowie.

Więcej informacji na: www.krbrd.gov.pl

KRbRD

Leave a Comment

Scroll to Top